Werkervaringsplaats Extern

De kandidaat doet bij een bedrijf of instelling in de regio gerichte werkervaring op, waardoor hij zijn concurrentiepositie versterkt en zodoende de kansen op een reguliere baan vergroot. Wezo bemiddelt naar een dergelijke ervaringsplaats.

 

Voor wie

Voor kandidaten die goed bemiddelbaar zijn, maar waarbij het ontbreken van (recente) werkervaring het voornaamste struikelblok is om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken.

 

Doel

Gerichte werkervaring opdoen en mede daardoor uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

Doordat de kandidaat arbeidsritme opdoet is hij beter in staat aan te geven wat zijn kwaliteiten, vaardigheden en voorkeuren zijn ten aanzien van werk.  Daarnaast is solliciteren vanuit een werkende positie gunstig omdat de kandidaat kwaliteiten kan onderbouwen met voorbeelden uit de recente praktijk.

 

Inhoud

In overleg met de kandidaat en opdrachtgever wordt bij een bedrijf in de regio een werkervaringsplaats gezocht die past bij de capaciteiten, voorkeur en mogelijkheden van de kandidaat. Hierbij wordt  rekening gehouden met toekomstverwachtingen op de arbeidsmarkt. Werkervaring wordt opgedaan op verschillende niveaus en/of in diverse werkomgevingen.

 

De consulent re-integratie draagt zorg voor een passende bemiddeling, begeleidt de kandidaat bij het opstellen van doelen waaraan in de werkervaringperiode wordt gewerkt. Daarnaast bewaakt de consulent de voortgang van het traject en zorgt voor de werkervaringovereenkomst.

 

Op de werkplek wordt de kandidaat dagelijks begeleid door een aangewezen contactpersoon van het bedrijf of instelling. De consulent overlegt regelmatig met deze contactpersoon. Daarnaast zijn er regelmatig, met alle partijen, gesprekken over de voortgang en worden eventuele knelpunten besproken. De consulent re-integratie informeert de opdrachtgever.

 

Duur

De duur van de externe werkervaringsplaats wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Gemiddeld wordt een periode afgesproken van 3 tot 6 maanden.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Een kandidaat moet in redelijke mate beschikken over algemene werknemersvaardigheden. Daarbij heeft hij een realistisch beeld van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Kortom, de kandidaat weet wat hij wil en kan. Mocht dit laatste niet het geval zijn dan kan voorafgaand een Belastbaarheid- of Loopbaanonderzoek ingezet worden.

 

Opmerking

De werkervaringsplaats extern kan uitstekend gecombineerd worden met een training Perspectief op Werk of het mobiliteitsprogramma @Work.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen