Sociale Activering

Dit traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties van de kandidaat om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement te doorbreken. Veelal wordt hierbij het opdoen van  werkervaring als middel ingezet.

 

Voor wie

Voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die, door problemen op één of meerdere leefgebieden, belemmeringen hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het betreft mensen die in een sociaal isolement zijn gekomen of dreigen te raken.

 

Doel

Het voornaamste doel is dat de kandidaat weer participeert in de samenleving. Verder is het belangrijk dat, door het opheffen van belemmeringen en het versterken van competenties en zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Doel is een vervolgtraject gericht op werk. Als dit gedurende het traject niet haalbaar blijkt, wordt de kandidaat begeleid naar een passend (hoogst haalbare) alternatief.

 

Inhoud

De inhoud verschilt sterk gezien de problematiek van de kandidaat. De consulent re-integratie maakt bij aanvang een inschatting van de in te zetten middelen op het gebied van diagnose, maatschappelijke begeleiding en/of aanbodversterking.

 

Belangrijk is dat duidelijk wordt welke capaciteiten, belemmeringen en motivatie de kandidaat heeft om het doel te kunnen bereiken. Op de afdeling Onderzoek van Wezo kan hiertoe bijvoorbeeld een Belastbaarheidonderzoek worden ingezet.

Om tot participatie te komen moeten vaak randvoorwaardelijke zaken geregeld of geleerd worden. De consulent begeleidt en adviseert hierbij. Denk aan; regelen kinderopvang, mobiliteit, financiën, formulieren invullen, trainen sociale vaardigheden, etc.

Een belangrijk onderdeel binnen Sociale Activering is het opdoen van werkervaring. Dit kan intern bij Wezo of extern bij een bedrijf, instelling of vrijwilligersorganisatie. Werken biedt structuur en ritme, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen en bij de kandidaat wordt duidelijk welke belemmeringen er (nog) spelen die aandacht verdienen. De training Succes Staat kan de kandidaat hierbij uitstekend ondersteunen.

 

Duur

Dit is sterk afhankelijk van de vorderingen die de kandidaat maakt en/of de belemmeringen die overwonnen moeten worden. Uitgegaan wordt van een maximale tijdsduur van 1 jaar, waarbij verlenging mogelijk is. De tijdsinvestering per week verschilt per deelnemer.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Sociale Activering is veelal het startpunt van re-integratie.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen