Professionele Zelfredzaamheid

Middels dit voortraject worden kandidaten, die nog niet direct bemiddelbaar zijn, begeleidt richting zelfredzaamheid. De kandidaat leert belemmerende factoren wegnemen en vaardigheden versterken.

 

Voor wie

Voor kandidaten die problemen hebben op één of meerdere leefgebieden waardoor een traject gericht op werk voorlopig nog niet mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn; mensen zonder (zinvolle) dagbesteding, analfabeten of laaggeletterden, mensen met traumatische klachten, etc. De kandidaat heeft veelal onvoldoende zicht op zichzelf en zijn mogelijkheden en blijft zonder hulp in een uitzichtloze situatie. Vaak is het traject de eerste stap richting re-integratie en is wennen aan een activiteit buitenshuis al een reden tot aanmelding.

 

Doel

Na het doorlopen van dit traject is de kandidaat  voldoende zelfredzaam om door te stromen naar een vervolgtraject gericht op scholing en/of (vrijwilligers)werk. De kandidaat heeft zich voldoende competenties eigen gemaakt om te participeren in de lokale omgeving. Voor sommige kandidaten is het belangrijk dit traject te volgen om te voorkomen dat men niet verder vervalt in de problematiek. Hierbij geldt, voorkomen is beter dan genezen.

 

Inhoud

Deze is afhankelijk van de problematiek van de kandidaat en kan hierdoor diverse invullingen krijgen. Het traject start altijd met een kort diagnoseprogramma. Naar aanleiding hiervan stelt de consulent re-integratie een ontwikkelplan op waarin te ontwikkelen competenties worden benoemd. Competenties kunnen zijn; invullen van formulieren, digitale vaardigheden, mobiliteit, inzicht in financiën, etc. De consulent begeleidt en ondersteunt de kandidaat individueel maar kan indien nodig  groepsactiviteiten inzetten. Zo wordt de training Succes Staat vaak ingezet.

Daarnaast komt het voor dat de kandidaat deelneemt aan de training Perspectief op Werk. Wennen aan werk door het verrichten van vrijwilligerswerk, Arbeidstraining of Werkervaringsplaats zijn prima middelen om vorderingen van de kandidaat te volgen.

 

Duur

Dit is sterk afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat en/of de belemmeringen die overwonnen moeten worden. Uitgegaan wordt van een maximale tijdsduur van 16 maanden. De hoeveelheid tijd per week verschilt per deelnemer.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Professionele Zelfredzaamheid is veelal het beginpunt van re-integratie.

 

Opmerking

Een veel voorkomend vervolgtraject is een Integraal Traject bij Wezo. Ook komen geregeld voortrajecten in het kader van een SW-indicatie voort uit het traject.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen