Intake en opstellen trajectplan

In het intakegesprek wordt een zo compleet mogelijk beeld van de kandidaat verkregen. In het trajectplan worden uitspraken gedaan over de mogelijkheden van de kandidaat op de arbeidsmarkt en de in te zetten dienstverlening om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

 

Voor wie

Intake en opstellen trajectplan geldt voor iedere kandidaat die wordt aangemeld voor een traject bij Wezo. Separaat kan het ingezet worden als de opdrachtgever advies wil over de mogelijkheden van een kandidaat op de arbeidsmarkt en/of de toe te passen dienstverlening om tot re-integratie te komen.

 

Doel

Een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de aangemelde kandidaat in relatie tot de arbeidsmarkt, teneinde duidelijkheid te kunnen geven over de toe te passen dienstverlening om de kandidaat te re-integreren.

 

Inhoud

Om een juiste inschatting te kunnen maken met betrekking tot de mogelijkheden van de kandidaat vinden minimaal twee intakegesprekken plaats met de consulent re-integratie. Er wordt gesproken over;

  • de afstand tot de arbeidsmarkt
  • persoonsgebonden problematiek
  • belastbaarheidpatroon
  • niveau van de kandidaat
  • scholings-/ trainingsbehoefte

 

De bevindingen uit deze gesprekken en de situatie van de kandidaat worden beschreven in het trajectplan. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan met betrekking tot het te volgen traject en wat deze inhoudt. Indien akkoord bevonden door de kandidaat, opdrachtgever en consulent re-integratie wordt het trajectplan ondertekend. Pas dan gaat het traject van start.

 

Uit de intake kan ook voortkomen dat de kandidaat voor een traject bij Wezo (voorlopig) wordt afgewezen. Reden hiervoor kan zijn;

  • te grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • sociaal medische beperkingen
  • onaangepast gedrag, zoals niet beheersbare verslaving
  • kandidaat weigert medewerking

Bijkomend voordeel van een intakegesprek is dat deze bijdraagt aan het verkrijgen van commitment van de kandidaat om actief deel te nemen aan het traject.

 

Duur

Intake en opstellen trajectplan beslaat doorgaans een periode van 2 weken.

 

Opmerking

Een aanmelding waarbij de opdrachtgever zoveel mogelijk relevante gegevens over de kandidaat heeft bijgevoegd, levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de intake, het opstellen van het trajectplan en een goede start van het traject.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen