Begeleiding / Bemiddeling

Begeleiding en/of bemiddeling vindt plaats door een consulent re-integratie.
De kandidaat wordt begeleid, zodat hij de gestelde doelen in het traject kan bereiken. Coachen, trainen, motiveren en stimuleren zijn hierbij sleutelbegrippen. Bij trajecten, gericht op het vinden van werk, bestaat de kerntaak van de consulent uit bemiddelen naar een reguliere baan.

 

Voor wie

Voor iedere kandidaat die is aangemeld voor een traject bij Wezo.

 

Doel

Dit is afhankelijk van het soort traject en de fase waarin het traject zich bevindt. Bij trajecten gericht op het vinden van werk is plaatsing op regulier werk het doel.

In alle gevallen geldt dat begeleiding van de consulent er toe bijdraagt dat een kandidaat het maximale uit een traject haalt en de gestelde doelen realiseert.

 

Inhoud

Gedurende het traject treedt de consulent op als vaste begeleider van de kandidaat. Regelmatig wordt de voortgang van het traject en het effect op de kandidaat besproken. De consulent stuurt aan op de gestelde doelen en stelt deze indien nodig bij. Daarnaast treedt de consulent op als intermediair voor de kandidaat en overlegt met derden.

 

Uiteraard wordt de kandidaat gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig stappen te ondernemen. Als de kandidaat zover is benadert de consulent, middels gerichte jobhunting en het netwerk van Wezo, de arbeidsmarkt voor zijn kandidaat. Daarbij begeleidt hij de kandidaat door het leren van sollicitatievaardigheden en netwerken, gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden, maar ook door de kandidaat te motiveren en stimuleren, zodat deze ook zelf actief solliciteert..

 

Duur

De duur van de begeleiding en of bemiddeling door een consulent re-integratie is afhankelijk van het traject dat de kandidaat volgt.

 

Opmerking

Dit product kan als zelfstandig product worden ingezet maar kan ook uitstekend worden gecombineerd met producten als de training Perspectief op Werk, Werkervaringsplaats of het mobiliteitsprogramma@Work.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen